top of page

תקנון

כללי

 1. אתר וויילד צ'יילד ("האתר" או "וויילד צ'יילד") הוא בבעלות וויילד צ'יילד ע.מ. מס' 301365433 ("וויילד צ'יילד" או "החברה"), ומשמש כפלטפורמה וירטואלית לרכישה מקוונת של משחקים, חידות ושירותים נלווים ("המוצרים") הנמכרים ע"י החברה. 

 2. כל שימוש וקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועצם השימוש באתר  מהווה חזקה שהמשתמש ו/או המבקר בו קרא בעיון את הוראות תקנון זה והסכים להן ולתחולתן על כל פעולה ו/או רכישה שיבצע באתר. 

 3. כותרות הסעיפים הן לנוחות והתמצאות המשתמש ו/או מבקר באתר, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי התקנון. האמור בתנאי תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

תנאי השתתפות ושימוש באתר

 1. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום בישראל), אשר נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן: ויזה כ.א.ל, לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

 2. השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. לא תאושר מכירת מוצרים בסיטונאות ו/או לסוחרים. החברה רשאית בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמשים גישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, במידה והתנהגותם אינה הולמת ו/או יבצעו שימוש בלתי ראוי/סביר באתר, ובכלל זה אי ציות לתנאי השימוש בו.

 3. החברה לא מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יינתן באופן רציף וללא תקלות (ובכלל זה תקלות תוכנה, חומרה, תקשורת וכו'), ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לתקלות ברשת האינטרנט/קווי תקשורת כלשהם. בנוסף, בכל מקרה של "כוח עליון" ו/או אירוע שאינו בשליטת החברה שבו לא יתאפשרו ניהול האתר, אספקת מוצרים ו/או קיום התחייבות כלשהי של החברה (באופן מלא או חלקי), תעמוד לחברה הזכות לבטל את העסקאות וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, החברה רשאית לבטל עסקה (באופן מלא או חלקי): (א) בכל מקרה בו נפלה טעות סופר במחיר המוצר/בתיאורו; (ב) כאשר קיים חשד שהמשתמש/צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל בפעילות האתר/החברה.

המוצרים והשירותים נלווים המוצעים

 1. המוצרים מוצעים באתר בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. 

 2. מועד הרכישה יהיה רק החל ממועד אישור העסקה ע"י החברה (לרבות לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי). בכל מקרה של אי מתן אישור לעסקה (מכל סיבה שהיא), החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש עקב אי השלמת הרכישה ו/או ביטולה.

 3. עדכון המחירים באתר נעשה באופן תדיר ובצורה ידנית. היה ונפלה טעות ביחס למחיר מוצר ו/או שירות נלווה לרבות השמטת ספרה, טעות בהקלדה, יש לראות בהן טעויות שנעשו בתום לב. במקרה של טעות כאמור או ספק לגבי מחיר מסוים נא ליצור קשר מיד עם מר יונתן גוטסמן באמצעות המייל  wildchildnow@gmail.com או באמצעות טלפון 050-6508990.

 4. במקרה של אי התאמה בין המלל בתיאור המוצר לבין תמונת המוצר באתר, יגבר מלל המוצר.

 5. תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. על המשתמש לעיין בתיאור של כל מוצר והאמור בו הוא שקובע.

 6. אין האתר אחראי לפרסומים של מוצרי האתר על ידי צדדי ג', לרבות לגבי מחירי מוצרים.

 7. המחירים המופיעים באתר לצד מוצרים המוצעים למכירה משקפים את מחיר המכירה של המוצרים והם לא משקפים את מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים הנלווים. באחריות כל משתמש/מבקר באתר לבדוק בעצמו את מחירו של כל מוצר לפני כל קניה. לחברה אין אחריות להתאמת מחירי המוצרים ו/או השירותים הנלווים למחירי השוק או להצגת מחירי שוק של מוצרים כלשהם.

פרטי המשתמש; הגנה על הפרטיות

 1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. בעצם העברת פרטים בעת שימוש באתר, המשתמש מאשר שהפרטים שיימסרו על-ידו יהיו אמיתיים, מלאים ונכונים. 

 2. מסירת פרטים אישיים כוזבים עלולה להיחשב עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה.  

 3. מידע שנמסר ע"י הלקוח יישמר בצורה מאובטחת, ולא יועבר לצד ג' מידע הכולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר ולמעט במקרים הבאים:

  1. 3. עפ"י דרישת המשתמש ו/או הסכמתו;

  2. 3. במסגרת שיתופי פעולה עם גופים הקשורים עסקית עם החברה;

  3. 3. בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או הוראות הדין;

  4. 3. בשל צו שיפוטי שיורה לחברה למסור מידע לצדדי ג';

  5. 3. בכל מקרה של מחלוקת/סכסוך/הליך משפטי בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה;

  6. 3. במקרה בו החברה העבירה/המחתה את זכויותיה לצד ג'. 

 4. החברה מנהלת מאגר מידע בו יישמרו פרטים אישיים שהמשתמש יעביר לחברה מרצונו החופשי במסגרת שימוש באתר. משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום יפנה לחברה בכתובת הדוא"ל wildchildnow@gmail.com בבקשה להסרתו ממאגר המידע. בנוסף, בעת הרשמה לאתר המשתמש רשאי לבקש שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. המשתמש יוכל גם לבחור לצאת מרשימת התפוצה של האתר בשלב מאוחר יותר בהודעה שימסור לחברה.

 5.  פירוט נוסף אודות מדיניות הפרטיות של ניתן למצוא באתר וויילד צ'יילד תחת הלשונית:

 www.wildchild.co.il/privacy

תשלום ואספקה 

 1. לאחר ביצוע הרכישה יתבקש אישור בלבד מחברת האשראי של הלקוח בגין רכישת המוצר לפי מס' התשלומים אשר ביקש. חיוב הלקוח בפועל יבוצע רק לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי ואישורם. 

 2. המחירים באתר כוללים מע"מ.

שוברי הטבה

החברה רשאית, מדי פעם בפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להנפיק שוברים המאפשרים למחזיק בהם לקבל הטבה כספית בסכום הנקוב על השובר ברכישת מוצרים והכל באופן המפורט להלן: 

"שובר הטבה" או "שוברי הטבה" - שוברים בסכומים שונים אותם ניתן לממש ברכישת מוצר, אשר יזכו את המחזיק בהם בהטבה כספית בשווי הסכום הנקוב על גבי השובר בלבד. השובר יחול על כלל המוצרים הנמכרים, למעט ההגבלות המפורטות להלן, כולן או חלקן, כפי שיופיעו על גבי השובר ("ההגבלות"). מגבלה שאינה מופיעה על גבי שובר ההטבה לא תחול ביחס לאותו שובר הטבה. 

המגבלות הן כלהלן:

(א) לא ניתן להשתמש ביותר משובר הטבה אחד במסגרת עסקה ו/או הזמנה אחת.

(ב) עודף בגין שובר הטבה אשר לא נוצל במלואו יינתן בשובר הטבה בסכום המתאים ו/או באמצעות עדכון סכום שובר ההטבה. 

(ג) תוקפו של שובר ההטבה משתנה לכל שובר ובכל מקרה לא יהיה פחות מ-12 חודשים ממועד הנפקתו. לאחר מועד זה, שובר ההטבה לא יכובד ולא יוחלף.

(ד) מדיניות החזרת מוצר שנרכש באמצעות שובר ההטבה הינה כדלקמן – החזר מוצר כאמור תתאפשר לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד רכישתו ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. ההחזר יבוצע באמצעות מסירת שובר הטבה בסכום המתאים. למען הסר ספק, על שובר ההטבה שיימסר באופן של החזר כאמור בסעיף זה, יחולו אותן ההגבלות החלות על שובר הטבה המוזכרות לעיל.

(ה) שובר ההטבה אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בשובר הטבה. 

(ו) בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר שובר ההטבה, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

(ז) החברה רשאית בכל עת להפסיק את הפצת שובר ההטבה או לשנות את התנאים לגבי שוברי ההטבה באופן שהשינוי יחול ביחס לשוברי הטבה שיירכשו לאחר מועד השינוי.

(ח) תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש שובר ההטבה ו/או מציג שובר ההטבה למימוש לבין החברה.

ביטול עסקה

הלקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("החוק") והוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("התקנות"), כפי שיהיו מעת לעת. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות יגברו החוק והתקנות. מבלי לגרוע מהחוק והתקנות על ביטול עסקה יחולו ההוראות הבאות:

 1. הלקוח רשאי לבטל עסקה בנושא: (א) טובין - בתוך 14 ימים מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן בעסקה, לפי המאוחר; (ב) שירות - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר. זאת בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 2. במקרה של לקוח שהוא אדם עם מוגבלות/אזרח ותיק/עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, שרכש מוצר בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה/יום קבלת המוצר/או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר. כל האמור בס' זה כפוף לכך שהתקשרות הלקוח בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

 3. ביטול העסקה יעשה בדרך של שליחת הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות:

  1. 3. בדוא"ל: wildchildnow@gmail.com ;

  2. 3. למוקד התמיכה באתר או בטלפון: 0506508990

 4. החברה רשאית לגבות דמי ביטול בגובה של 5% מערך המוצר או בסך 100 ₪, לפי הנמוך. בנוסף לדמי הביטול, אם העסקה בוצעה באשראי וחברת האשראי גבתה מהחברה דמי סליקה, החברה תהיה זכאית להוסיף לדמי הביטול מהלקוח גם את דמי הסליקה האמורים.

 5. במקרה של ביטול עסקה בגין פגם או אי התאמה במוצר, החברה לא תגבה דמי ביטול או דמי סליקה המוזכרים לעיל.

 6. במקרה של ביטול עסקה כאמור בסעיף זה, החברה תשיב ללקוח את התמורה ששילם, בניכוי דמי הביטול ודמי הסליקה, אם היו דמי סליקה, תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה והחזרת המוצר לחברה. 

 

קניין רוחני באתר; תוכן האתר

 1. כל הזכויות באתר (לרבות זכויות הקניין הרוחני, העיצוב, קוד המקור, התמונות, התכנים וכיוב') שייכות לחברה בלבד. אין לעשות שימוש כלשהו במידע כלשהו מן האתר ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב. 

 2. האתר, לרבות כל התכנים בו, מוצע כמו שהוא (AS IS), לצרכים אינפורמטיביים ובידוריים בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר. על המשתמש לבצע בעצמו את כל ההערכות ו/או הבדיקות הנדרשות לגבי המוצרים, והוא מוותר ביחס לכך על כל טענה כנגד החברה. החברה עושה כל שביכולתה שהתוכן באתר יהיה נכון ומדויק, אך יתכן והתוכן אינו שלם ו/או נפלו/יפלו בו טעויות טכניות/אחרות. החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו/יפלו בתוכן.

 3. לחברה אין ולא תהיה אחריות לתוכן/מידע המפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים. באתר עשויים להיכלל לינקים (קישורים) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, שאינם באחריות החברה ולא מופעלים על-ידה. אין בהפניה לקישורים כאמור כדי להוות אחריות כלשהי מצד החברה בקשר לתכנים/פרסומים המופיעים באתרים המקושרים (לרבות לא בקשר לאמינותם, תקינותם ו/או חוקיותם) ו/או בקשר לשימוש שייעשה באותם אתרים מקושרים. 

 4. בעצם השימוש באתר כל משתמש/מבקר בו מאשר שמידע מסוים (לרבות "cookies")  עלול להישלח במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש/המבקר, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמתו למשתמש ואבטחת מידע.


 

 ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל כאמור בס' ‎1 לתקנון זה.

תנאים נוספים

 1. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לשירותים נלווים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

 2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתמש לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתמש/מבקר לרכוש מוצרים.

 3. החברה  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר אם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 7. במידה ותחול טעות מהותית בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות הנלווה, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

 8. החברה  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן וללא כל הודעה מוקדמת.

 9. התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של החברה ובכתובת החברה ב:

www.wildchild.co.il/regulations

bottom of page